Regulamin

REGULAMIN Domki leśne – “UROCZYSKO ” –  USTKA
Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między Uroczyskiem a Gościem.
Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.

Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie Domki Leśne Uroczysko regulaminu.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

I. 
REGULAMIN REZERWACJI POBYTU
1. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Domkach leśnych  „Uroczysko” w Ustce.
Zawarcie umowy najmu ( pokoju/studia) poprzedzone jest rezerwacją wstępną w formie:
•    telefonicznej pod numerem  +48  601 99 11 88
•    pocztą elektroniczną, e-mail : rezerwacje@uroczysko-ustka.pl
•    osobistej – w siedzibie firmy
•    za pośrednictwem formularza na stronie www.uroczysko-ustka.pl
podczas, której Pracownik Uroczyska informuje o możliwości pobytu i rezerwacji, kosztach pobytu, wysokości kaucji zadatku wnoszonej na poczet rezerwacji i pozostałych warunkach pobytu i rezerwacji.
2. Po zaakceptowaniu przez Klienta warunków pobytu – podczas rezerwacji wstępnej – pracownik DL Uroczysko wysyła w ciągu 24 h potwierdzenie rezerwacji: pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub pocztą na adres zamieszkania Klienta, zamieszczając w nim wszystkie uzgodnione z Klientem warunki pobytu wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść kaucję zadatek na poczet pobytu oraz ostatecznym terminem wpłaty zadatku, a także wygenerowanym numerem rezerwacji, który należy podać przy dokonywaniu wpłaty.
3. Przy rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 25% kosztów pobytu,  płatność: przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w siedzibie firmy.
Zadatek jako suma pieniężna, wpłacona zostaje tytułem zobowiązania się do pobytu w ustalonym terminie i miejscu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania, wobec czego w przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku z podaniem numeru rezerwacji lub imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji wstępnej.
5. Forma zadeklarowanego dokumentu zadatkowego ( faktura bądź paragon) jest równoznaczna z formą dokumentu końcowego wystawionego po wykonaniu usługi. Prosimy o podanie danych do wystawienia faktury przy rezerwacji wstępnej bądź przy dokonywaniu płatności zadatku.
6. Rezerwacja obowiązuje od dnia wpływu na rachunek bankowy DL Uroczysko. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w terminie ustalonym w potwierdzeniu rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą, a DL Uroczysko może swobodnie dysponować miejscem noclegowym.
7. Ustalony w rezerwacji koszt pobytu obowiązuje obie strony od momentu wpłaty zadatku przez Klienta, do zakończenia pobytu (pomimo możliwości zmian cen usług).

II.  
REGULAMIN ZAKWATEROWANIA
1. Doba hotelowa w Domkach leśnych „Uroczysko” w Ustce rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00.
2. Zmiana godzin trwania doby hotelowej jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z  pracownikiem recepcji  DL Uroczysko

3.Recepcja nie jest czynna całodobowo – przerwa w pracy w godz. 20.00-08.00
4. W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem – za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty) i wypełnieniu kart meldunkowych.
5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu – płatność gotówką lub do dnia przyjazdu przelewem na wskazane konto bankowe .
6. Domki Leśne Uroczysko wystawia  Faktury VAT – po zgłoszeniu w recepcji.
7. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Domki Leśne „Uroczysko” w trakcie trwania wypoczynku Klient nie otrzymuje zwrotu środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu.
8. Nie przybycie przez Gościa do DL Uroczysko do godz. 20.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Niego od zawartej umowy, a DL Uroczysko ma swobodę dysponowania pokojem. Uiszczona wpłata zadatku nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku, gdy przed tą godziną Gość powiadomił recepcję o tym opóźnieniu telefonicznie (planowane i zamierzone przyjazdy nocne nie są przyjmowane).

III. 
REGULAMIN POBYTU
1. Cisza nocna w Domkach leśnych Uroczysko obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 07.00 rano.
2. We wszystkich pomieszczeniach Uroczyska obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Domków Leśnych zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
5. Każdy przebywający w Domkach leśnych Uroczysko winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.
6. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18  dozwolony jest  wyłącznie pod opieką  osób dorosłych.
8. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw i w salach zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
9. Nocowanie nie zameldowanych Gości na terytorium DL Uroczysko bez wniesienia opłaty jest zabronione. Osoby nie zakwaterowane na Ośrodku muszą opuścić Ośrodek do godz. 22.00
10. Zezwalamy na pobyt w naszym Domkach Leśnych zwierząt domowych. Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy. Właściciele ras dużych i agresywnych zobowiązani są do posiadania kagańca. Cena pobytu psa zgodna z cennikiem.
11. Właściciele psów muszą zapewnić własne legowiska na podłodze pokoju. W przypadku użycia kocy, kołder, poduszek, zabrudzenia łóżka itp. DL Uroczysko pobiera dodatkową opłatę za wymianę lub pranie i dezynfekcję.
12. DL  Uroczysko udostępnia parking na terenie obiektu, który jest nie strzeżony.
DL Uroczysko nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.
13. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie DL Uroczysko.
14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.
15. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata.
16. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju. Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.
17. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu w recepcji Ośrodka. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
18. Goście ponoszą pełną  odpowiedzialność materialną  za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane przez DL Uroczysko do użytkowania. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu w recepcji- zgodnie z obowiązującym cennikiem.
19. Personel DL Uroczysko uprawniony jest do wykonywania niezbędnych napraw, także podczas  nieobecności  Gościa w pokoju. W sytuacji gdy awaria nie może być usunięta do godz. 22.00 ośrodek ma obowiązek zapewnienia miejsca zastępczego dla Gości do czasu usunięcia awarii .
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju/studio, będą przechowywane przez okres 1 tygodnia, a następnie zostaną uznane za porzucone.

IV. 
REGULAMIN WYŻYWIENIA
1. Domki Leśne Uroczysko posiada własne zaplecze gastronomiczne oraz stołówkę na terenie ośrodka, które spełniają wymagania sanitarne do żywienia zbiorowego.
2. Wyżywienie jest nieobowiązkowe  i istnieje możliwość wyboru częstotliwości posiłków ( śniadanie, obiadokolacja)
3. Zaplanowany jadłospis oraz pory wydawania posiłków podane są w budynku recepcji.
Niedostosowanie się do wyznaczonej pory wydania posiłku oznacza brak wydania tego posiłku i brak zwrotu wniesionej opłaty za dany posiłek.
4. Zamówienia na posiłki przyjmowane są w recepcji najpóźniej z 1-dniowym wyprzedzeniem do godz. 10.00
5. Płatność za wyżywienie ustalona jest jako płatność z góry – płatna gotówką. Z wykupionych posiłków nie można zrezygnować.
6. Z stołówki mogą korzystać wyłącznie osoby, które mają opłacony posiłek. Obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących na stołówce.
7. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia posiłków ze stołówki przeznaczonych do spożycia w jadalni.
8. Wyżywienie nie jest wliczone w cenę pobytu i jest dodatkowo płatne – szczegóły w cenniku.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!